1. Cele Konkursu:
  • Celem Festiwalu Teatrzyków Predszkolnych jest stworzenie okazji dla dzieci z przedszkoli do wyrażania swojej kreatywności i talentów artystycznych poprzez przygotowanie i przedstawienie krótkich form teatralnych.
  • Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
  • Zdobywanie nowych kwalifikacji w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
  • Osobisty rozwój dzieci i kadry przedszkolnej.
  • Promocja pracy przedszkola w regionie i na arenie ogólnopolskiej.
2. Organizator:

Organizatorem Festiwalu jest Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska, z siedzibą w Malborku, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs ma formułe on-line i w całości jest przeprowadzany cyfrowo.
Konkurs jest otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych z terenu całego kraju.Każde przedszkole może zgłosić dowolną liczbę grup do udziału w konkursie.
Każda grupa może składać się z dzieci, rodziców i nauczycieli, jednak w proporcji co najmniej 5 dzieci na 1 osobę dorosłą .
Formuła konkursu jest otwarta i pozwala na dowolny temat prezentacji artystycznej pod warunkiem, że jest on odpowiedni dla wieku przedszkolnego i nie zawiera treści nieodpowiednich.
4. Warunki Zgłoszenia:

Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia oraz terminowa wpłata opłaty festiwalowej na konto Organizatora Konkursu.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę przedszkola, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za grupę, nazwę grupy oraz tytuł związany z tematem teatrzyku.
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie na maila skanu oświadczenia o posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku dzieci w ramach Festiwalu, do pobrania pod linkiem:

Opłata startowa: 150,00 zł za pierwszą zgłoszoną grupę + 50,00 zł za każdą kolejną
na konto: Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska
nr konta: Santander Bank 09109010980000000136501596
w tytule przelewu należy wpisać numer startowy otrzymany na maila po wypełnieniu formularza lub numer faktury.
Łączny czas prezentacji nie powinien zajmować więcej niż 10 minut.
Przyjęcie zgłoszenia zakończy się przesłaniem prezentacji w formie pliku video.

5. Wytyczne dotyczące nagrań konkursowych:

Prezentacje mogą wykorzystywać rekwizyty, kostiumy i elementy scenografii.
Prezentacja może zawierać śpiew, recytację, taniec, obraz.
Do występu zezwala się na użycie wszelkich form pomocy w postaci mikrofonów, nagłośnienia, podkładów muzycznych, suflera.

Jedynym ograniczeniem jest nagranie występu na tzw „setkę”, czyli w jednym ujęciu bez montażu.

materiał wideo powinien być nagrany w poziomie(!), w rozdzielczości maksymalnej 2560×1440 pikseli, zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov

Nagranie konkursowe nagrywane jest NA ŻYWO – dźwięk ma być zarejestrowany tym samym urządzeniem, którym jest realizowane wideo, niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post produkcji,

Przesyłanie nagrań odbywa się poprzez platformę streamingową, np. wetransfer.com, dropbox.com/pl, czy google.com/drive,

6. Jury:

Jury konkursu będzie składać się z wykwalifikowanych osób z dziedziny teatru i pedagogiki.
Ocena będzie uwzględniać oryginalność, zaangażowanie dzieci, jakość prezentacji oraz ogólny efekt artystyczny.

7. Nagrody:

W konkursie przewidziane są nagrody w postaci brązowych, srebrnych oraz złotych Gwiazdek Bababu.

Organizator przewiduje również nagrodę Grand Prix dla najlepszej grupy teatralnej.

Nagrody będą obejmować certyfikat „utalentowane przedszkole”, pamiątkowe dyplomy za udział i dla nagrodzonych.

Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe i finansowe, pula nagród zostanie ogłoszona po zamknięciu listy zgłoszeń.

8. Terminy:

Prezentacje teatrzyków przedszkolnych przyjmowane będą do 18.12.2023.
Przesłane prezentacji zostaną opublikowane do 06.01.2024.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 31.01.2024.

9. Postanowienia końcowe:

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii i nagrań wideo z prezentacji teatrzyków
w celach promocyjnych.
Wszelkie spory będą rozstrzygane na podstawie polskiego prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub warunków konkursu i informacji przekazywanych uczestnikom.
Regulamin został opracowany na podstawie przepisów obowiązującego prawa i ma charakter informacyjny. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie https://www.facebook.com/BabaduTv/.

Data opracowania regulaminu: 25.08.2023

10. Ochrona Danych Osobowych:

Organizator gwarantuje, że wszelkie dane osobowe przekazane podczas zgłoszenia do konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu
i związanych z nim działań, takich jak kontakt w sprawach organizacyjnych oraz ogłoszenie wyników.
Organizator zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody uczestników, chyba że jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu (np. jury).
Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.
Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail festiwalbabadu@gmail.com.

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin konkursu - PDF

Oświadczenie o wizerunku - PDF

Zgoda rodzica/opiekuna - PDF

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać:

  • porzez stronę FACEBOOK
  • e-mail: festiwalbabadu@gmail.com